• Technologiestr. 10
  • Vienna, Wien, 1120
  • Áo
  • Điện thoại:+43 121 15 70
  • Fax:+43 121 15 71 20
  • Url:

Strawberry Yogurt

Sưa chua

THEO YÊU CẦU

Mới

Không có sẵn

Không có sẵn

Hỏi

Mô tả sản phẩm

Skim milk, sugar, cream, modified milk ingredients, strawberries, modified corn starch, pectin, natural colours, natural flavour, active bacterial cultures, vitamin D3. Made with vitamin D fortified skim milk.